UPDATE TERKINI BLOG KAMI

Sunday, December 2, 2007

SMK SIMANGGANG


MOTTO SEKOLAH
"BERDISIPLIN , BERILMU , BERBAKTI"
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek , rohani , emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketerampilan , berakhlak mulia , bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran sekolah , masyarakat dan negara.

No comments: